Ogólnopolski Projekt Ministerstwa Sportu i Turystyki "Mały Mistrz"


    Celem programu było:
  • zachęcenie nauczycieli do prowadzenia bardziej atrakcyjnych form zajęć ruchowych zgodnych z nową podstawą programową,
  • zachęcanie uczniów do podejmowania różnych form aktywności fizycznej,
  • rozwijanie sprawności fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem uzdolnień koordynacyjnych,
  • monitorowanie stany zdrowia, rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej uczniów klas I-III szkół podstawowych,
  • zebranie materiału do szeroko zakrojonych badań poziomu sprawności fizycznej najmłodszych uczniów.
Projekt "Rodzina - dom budowany - miłością - przeciwdziałanie zjawisku przemocy domowej na terenie Miasta Radomsko"; Program Ograniczenia Przestępczości i Aspołecznych Zachowań "Razem Bezpieczniej"


Celem głównym Projektu było przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu oraz wzmocnienie spójności społecznej na wybranym obszarze miasta - należącym częściowo do obwodu ZSG 3Projekt na logo projektu "Ja, moja ulica, mój dom, moje życie - Program Rewitalizacji Społecznej na terenie Miasta Radomsko"
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku

Mistrzowie Kodowania
Samsung Electronics Polska

Mistrzowie Kodowania (http://mistrzowiekodowania.pl/ ) to projekt edukacyjny mający na celu upowszechnienie nauki programowania w polskich szkołach i pokazanie, że może być ono dobrą i rozwijającą zabawą, która w przyszłości może rozwinąć się w pożyteczną pasję i pomóc dzieciom odnaleźć się w świecie nowych technologii.Scrabble w szkole


Celem programu jest promocja gry w ScrabbleR jako doskonałego narzędzia pomocowego w nauczaniu oraz sposobu na urozmaicenie lekcji, zajęć świetlicowych czy bibliotecznych."Dzień Bezpiecznego Internetu"
Fundacja Dzieci Niczyje, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK)

Cel programu to inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych.Hour of code - Godzina Kodowania
Fundacja Code.org*

Celem akcji jest zachęcenia dzieci i dorosłych do spędzenia co najmniej jednej godziny w tygodniu na nauce kodowania. "Godzina Kodowania" jest globalną akcją w której udział biorą dziesiątki milionów uczniów z ponad 180 krajów.Devoxx4Kids Polska edycja Radomsko


Celem wydarzenia jest pokazanie najmłodszemu pokoleniu, jak sterować i bawić się komputerami, rozpowszechnić wśród nauczycieli oraz rodziców bogactwo dostępnych za darmo materiałów i narzędzi wspomagających edukację komputerową.Chronimy Dzieci
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Celem programu Chronimy Dzieci jest ochrona dzieci przed przemocą ze strony osób dorosłych (rodziców, opiekunów, pracowników placówki) oraz rówieśników.