ZAKAZ WYPALANIA TRAW!
Dodane przez aplaszczynska dnia 09.04.2010 12:04
TAK BRZMI USTAWA Z DNIA 30 KWIETNIA 2004 ROKU DZ. U. Nr 92 poz. 880 0 OCHRONIE PRZYRODY.
Art. 124
Zabrania się wypalania ł±k, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych, trzcinowisk oraz szuwarów.
Art. 131
Kto wypala ł±ki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary podlega karze aresztu albo grzywny.