Prawa uczniów

 

1.       W szkole, w stosunku do uczniów, przestrzega się wszystkich praw zawartych w Konwencji o Prawach Dziecka:

1)       prawa do życia i rozwoju,

2)       prawa do wychowania w rodzinie,

3)       prawa do nazwiska,

4)       prawa do swobody myśli, sumienia i wyznania,

5)       prawa do prywatności,

6)       prawa do tajemnicy korespondencji,

7)       prawa do wypowiedzi,

8)       prawa do nauki,

9)       prawa do życia bez przemocy,

10)   prawa do stowarzyszania się,

11)   prawa do poszanowania godności,

12)   prawa do równości.

2.       Oprócz wymienionych w ust. 1. praw uczeń ma prawo do:

1)       właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

2)       opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności;

3)       rozwijania własnych zainteresowań i umiejętności, zdolności i talentów oraz do reprezentowania szkoły w konkursach, olimpiadach, zawodach itp.;

4)       życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;

5)       uzyskania informacji co do kryteriów i zasad, jakie stosuje przy ocenianiu jego poziomu wiedzy i umiejętności każdy nauczyciel;

6)       uzyskania informacji o otrzymanej ocenie;

7)       sprawiedliwej, systematycznej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce, a także odwoływania się od trybu ustalenia oceny po uzyskaniu poparcia samorządu klasowego i wychowawcy do dyrektora szkoły;

8)       poznania zakresu materiału przewidzianego do sprawdzenia poziomu jego wiadomości i umiejętności oraz wymagań, jakim będzie musiał sprostać;

9)       uzyskania od nauczyciela pomocy w przypadku trudności w nauce;

10)   korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

11)   korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć szkolnych zgodnie z ich regulaminami;

12)   wpływu na życie szkoły poprzez działalność samorządową, zrzeszania się w organizacjach działających na terenie szkoły, brania udziału w zajęciach dodatkowych, wyrównawczych i rozwijających istniejących w szkole;

13)   korzystania z różnych form pomocy materialnej, jaką dysponuje szkoła, zgodnie z przyjętym regulaminem.

3.       Ponadto uczeń ma prawo do:

1)       znajomości celu lekcji, swoich zadań lekcyjnych oraz jasnego i zrozumiałego przekazu treści lekcji;

2)       zadawania nauczycielowi pytań w przypadku natrafienia na trudności w toku lekcji;

3)       oceny pracy domowej przez nauczyciela;

4)       wzięcia przez nauczyciela pod uwagę faktu, czy jest fizycznie w stanie odrobić pracę domową, np. w kontekście planu lekcyjnego z dnia na dzień;

5)       ukierunkowania, jak prowadzić zeszyt przedmiotowy oraz do oceny swoich starań w tym zakresie;

6)       uzyskania informacji o obowiązujących podręcznikach szkolnych, zeszytach ćwiczeń przed rozpoczęciem roku szkolnego;

7)       najwyżej 3 sprawdzianów w tygodniu, przy czym nie więcej niż jeden sprawdzian dziennie, zapowiedzianych z tygodniowym wyprzedzeniem;

8)       określanie przez nauczyciela terminu sprawdzianu przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem;

9)       poprawy ocen zgodnie z przedmiotowymi zasadami oceniania;

10)   zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji w liczbie ustalonej z nauczycielem przedmiotu;

a)       uczeń nie ma obowiązku wykorzystania limitu „np.”;

b)       niewykorzystane „np.” nie przechodzą na kolejne półrocze;

c)       uczeń nie może zgłosić nieprzygotowania zadania, na którego realizację przewidziany był dłuższy termin, a nie przeszkodziła mu w tym usprawiedliwiona absencja;

11)   skorzystania z przywileju „szczęśliwego numerka” zgodnie z regulaminem.

4.       Uczniowie, którzy byli nieobecni przed pracą klasową i nie zostali o jej terminie poinformowaniu przez nauczyciela lub gdy ich nieobecność była na tyle długa, że uniemożliwiła odpowiednie przygotowanie do sprawdzianu, mają prawo do wyznaczenia indywidualnego terminu pracy klasowej. Uczniowie tacy, podobnie jak inni, mają również tydzień na przygotowanie się do niej.

5.       Uczeń ma prawo korzystać ze zwolnień lekarskich w przypadku choroby.

6.       Uczeń ma prawo do zwolnień z lekcji, jeżeli bierze udział w zawodach, konkursach, olimpiadach (z zaznaczeniem w dzienniku, że uczestniczy w zajęciach).

7.       Uczeń ma prawo do usprawiedliwienia mu nieobecności w szkole z powodu choroby i ważnych przyczyn wymienionych powyżej przez wychowawcę, rodziców lub lekarza.

8.       Uczniowie mają prawo do pięciodniowego tygodnia nauki.

9.       Uczeń ma prawo do równomiernego rozłożenia zajęć w każdym dniu.

10.   Uczeń ma prawo do zapewnienia mu ławek i krzeseł odpowiednich do wzrostu oraz czystego i prawidłowego oświetlenia miejsca do nauki w szkole.

11.   Uczeń ma prawo nosić fryzurę różnej długości, byle byłaby ona czysta, schludna i zadbana: jednocześnie zabrania się noszenia ostrego makijażu oraz posiadania ekstrawaganckich fryzur i ozdób.

12.   Samorząd Uczniowski, samorządy klasowe, organizacje i koła zainteresowań mają prawo do informowania całej społeczności szkoły o swoich programach, opiniach, problemach itd.

13.   Uczeń ma prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowym planie nauczania.

 

 

 

Obowiązki ucznia

 

1.       Uczeń ma obowiązek przestrzegać postanowień zawartych w Statucie szkoły.

2.       Uczyć się systematycznie, pracować nad własnym rozwojem.

3.       Aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły.

4.       Rozwijać swoje zdolności i zainteresowania.

5.       Godnie reprezentować szkołę.

6.       Odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników szkoły.

7.       Przestrzegać zasad kulturalnego współżycia.

8.       Chronić własne życie i zdrowie.

9.       Dbać o ład, porządek i higienę oraz wspólne dobro: sprzęt, meble, urządzenia, pomoce i przybory szkolne.

10.   Przestrzegać regulaminów pracowni przedmiotowych, sali gimnastycznej, świetlicy, biblioteki, czytelni, stołówki itp.

11.   Ponadto uczeń szkoły ma następujące obowiązki:

1)       Brać aktywny udział w lekcji, przestrzegać ustalonych zasad i porządku w czasie lekcji, uzupełniać braki spowodowane absencją.

2)       Systematycznie i rzetelnie wykonywać zadania domowe.

3)       Kształtować nawyk wykonywania prac domowych w dniu, w którym zostały polecone.

4)       Starannie prowadzić zeszyt przedmiotowy, zgodnie z wymaganiami nauczyciela.

5)       Sumiennie przygotowywać się do zajęć, gdyż oceny bieżące nie podlegają poprawie.

6)       Uczeń ponosi odpowiedzialność za uniemożliwienie nauczycielowi prawidłowego oceniania jego postępów.

7)       Po dłuższej – trwającej dwa tygodnie i dłużej – usprawiedliwionej (przez lekarza) nieobecności uczeń ma obowiązek w ciągu tygodnia uzupełnić zaległości ze wszystkich przedmiotów. W tym okresie uczeń nie powinien być pytany lub pisać sprawdzianów z zaległego materiału.

12.   Uczeń ma obowiązek codziennego, punktualnego przychodzenia na zajęcia lekcyjne i przynoszenia niezbędnych przyborów.

13.   Być obecnym na wszystkich zajęciach lekcyjnych w danym dniu.

14.   Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela-wychowawcę, jeżeli zachodzi konieczność zwolnienia się z jednej czy kilku lekcji. Jeżeli powód zwolnienia nie wyniknął nagle, w danym dniu, uczeń ma obowiązek dostarczyć pisemną prośbę o zwolnienie od rodziców.

15.   Uczeń ma obowiązek przynoszenia usprawiedliwień za dni nieobecności w szkole najpóźniej 7 dni po zakończeniu tej nieobecności.

16.   Uczeń ma obowiązek kulturalnego zachowania się, przestrzegania zasad kultury słowa i savoir-vivre’u na terenie szkoły i poza nią.

17.   Uczeń ma obowiązek przebywania wyłącznie na terenie budynku szkoły (także w czasie przerw).

18.   Uczeń ma obowiązek używania obuwia zmiennego i stroju gimnastycznego, a wierzchniej odzieży i obuwia pozostawiania w szatni.

19.   W czasie uroczystych akademii i apeli, które odbywają się w szkole z okazji różnych świat, rocznic, zakończenia lub rozpoczęcia roku szkolnego wszystkich uczniów obowiązuje strój galowy (np. biała bluzka / koszula i granatowa / czarna spódnica lub spodnie).

20.   Uczeń ma obowiązek informować wychowawcę, nauczyciela dyżurującego i władze szkoły o zauważonych zniszczeniach oraz sprawcach, jeżeli ich zna.

21.   Uczeń ma obowiązek naprawy szkód wyrządzonych przez siebie lub poniesienia kosztów naprawy.

22.   W przypadku, gdy nie ma możliwości ustalenia sprawcy wyrządzonych szkód, koszty naprawy ponoszą wszyscy uczniowie (grupy, klasy, szkoły).

23.   Uczniowie mają obowiązek respektowania uchwał i programów wybranego przez siebie samorządu.