"Droga śmiecia. Nauka selektywnej zbiórki i wykorzystywania odpadów"
 
Wniosek N200580W - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Radomsku otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację edukacji ekologicznej w roku szkolnym 2020/2021 pt. "Droga śmiecia. Nauka selektywnej zbiórki i wykorzystywania odpadów"


Wartość ogólna zadania: 24.165,00 zł
Wkład własny szkoły: 2.570,00 zł

Kwota dofinansowania: 21 595,00 zł. (tj. 89,36%)

Projekt jest realizowany od 21 września 2020 r. do 18 czerwca 2021 r.Opis i zakres projektu:

Głównym celem jest kształtowanie prawidłowych nawyków ekologicznych i poszerzenie wiedzy nt. selektywnej zbiórki odpadów oraz możliwości ponownego ich wykorzystania w domu, szkole, mieście. Zajęcia terenowe, wycieczki, warsztaty, spotkania z przedstawicielami zakładów zajmujących się odzyskiwaniem i recyklingiem odpadów mają za zadanie podniesienie odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego w najbliższej okolicy dzieci oraz poznanie praktycznych sposobów ograniczania emisji odpadów do środowiska, a także metod powtórnego wykorzystania śmieci. Projekt obejmuje wycieczki do ZUOK, Oczyszczalni ścieków oraz PGK w Radomsku i innych zakładów odzyskujących odpady i przetwarzających je. Przewiduje objęcie swoim oddziaływaniem rodziny wszystkich uczniów uczestniczących w zajęciach oraz środowisko lokalne szkoły i domu oraz kontynuację współpracy z lokalnymi i regionalnymi podmiotami prowadzącymi działania na rzecz ochrony środowiska.
W ramach programu zaplanowano zakup pomocy dydaktycznych wykorzystywanych podczas lekcji i zajęć stacjonarnych, terenowych, a także wycieczki, konkursy i wystawy oraz promocję działań ekologicznych w Internecie i lokalnych mediach.


Nie przelewaj! Jak racjonalnie korzystać z wody
 
W dn. 14 czerwca 2018 r. Uchwałą nr 1039/2018 Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przyznał Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 w Radomsku dotację w wysokości 20.179,00 zł na realizację zadania pn.:

Program Edukacji Ekologicznej pn. "Nie przelewaj! Jak racjonalnie korzystać z wody" realizowany w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 w Radomsku.


Wartość ogólna zadania: 23.205,30 zł
Wkład własny szkoły: 3.026,30 zł

Wysokość dotacji: 20.179.00 zł

Projekt jest realizowany od 19 września 2018 r. do 20 czerwca 2019 r.
Opis i zakres projektu:

Projekt jest skierowany do uczniów szkoły podstawowej i ich rodziców, co pozwoli na integrowanie środowiska rodzinnego ze szkołą w ramach edukacji przyrodniczej i ekologicznej.
Głównym celem jest zwrócenie uwagi na pogarszający się stan środowiska wodnego w naszym kraju, województwie i mieście, a przede wszystkim propagowanie prawidłowych nawyków ekologicznych - oszczędnego korzystania z zasobów wodnych.
Priorytetem jest wzrost odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego, zwłaszcza wody pitnej, przez umożliwienie dzieciom kontaktu z naturą.
Działania projektu znacznie wykraczają poza środowisko wychowawcze dzieci, dając możliwość zdobycia przez uczniów szerokiej wiedzy na temat ekologii, racjonalnego korzystania z wody, prawidłowej segregacji odpadów. Pozwalają też na kontynuowanie współpracy z różnymi podmiotami, m.in. Nadleśnictwem Radomsko, Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Radomsku czy parkami krajobrazwoymi w naszym województwie.
Zajęcia ekologiczne w terenie i stacjonarne w szkole prowadzone będą przez specjalistów w tych dziedzinach. W ramach projektu zaplanowano także zakup pomocy dydaktycznych do ekopracowni, wycieczki autokarowe, konkursy oraz wystawy, a także Zieloną Szkołę.


Szkoła w terenie - aktywne formy edukacji ekologicznej w klasach IV - VI Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Zespole Szkolno - Gimnazjalnym nr 3 w Radomsku
 
W sierpniu 2015 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłosił III edycję Konkursu na dofinansowanie w formie dotacji zadań z dziedziny EDUKACJA EKOLOGICZNA PN. "EDUKACJA EKOLOGICZNA W SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH" W ROKU SZKOLNYM 2015/2016".

We wrześniu 2015 r. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Radomsku złożyła do WFOŚiGW w Łodzi wniosek o udzielenie dofinansowania w formie dotacji zadań z dziedziny edukacja ekologiczna pn. "Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach" w roku szkolnym na zadanie ph. "Szkoła w terenie - aktywne formy edukacji ekologicznej w klasach IV - VI Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Zespole Szkolno - Gimnazjalnym nr 3 w Radomsku".

Wniosek został pozytywnie rozpatrzony w listopadzie 2015 r. i Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława St. Reymonta w Radomsku otrzymało dotację w kwocie 12 610,00 zł na realizację projektu jak wyżej.
Wkład własny szkoły do projektu wynosi 2 190,00 zł.
Projekt jest realizowany w terminie od 02.11.2015 r. do 20.06.2016 r.Informacje o realizowanym Projekcie: Nazwa zadania: "Szkoła w terenie - aktywne formy edukacji ekologicznej w klasach IV - VI Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Zespole Szkolno - Gimnazjalnym nr 3 w Radomsku".

Wartość ogólna zadania: 14 800,00 zł.Wysokość oraz forma dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi:
    - dotacja zadań z dziedziny EDUKACJA EKOLOGICZNA pn. "Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2015/2016" w wysokości 12 610,00 zł.


Opis zakresu projektu:

Projekt skierowany jest do uczniów klas IV - VI Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 i ich rodziców, co pozwala na wyrównywanie szans edukacyjnych i integrowanie środowiska rodzinnego ze szkołą w ramach edukacji ekologicznej i przyrodniczej.
Głównym jego celem jest poznanie walorów i osobliwości parków krajobrazowych województwa łódzkiego jako terenów o unikalnym krajobrazie, bogatych florystycznie i faunistycznie, ciekawych pod względem budowy geologicznej.
Projekt pozwoli na kształtowanie właściwych relacji i prawidłowej komunikacji miedzy dziećmi i dorosłymi wskutek podejmowania wspólnych działań zespołowych.
Priorytetowym zadaniem Projektu jest propagowanie aktywnych form edukacji ekologicznej wśród uczniów, rodziców i społeczności lokalnej oraz wzrost odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego poprzez umożliwienie dzieciom kontaktu z naturą.
Działania Projektu znacznie wykraczają poza środowisko wychowawcze dzieci, dając możliwość zdobycia przez uczniów szerokiej wiedzy na temat ochrony środowiska oraz cennych obiektów przyrodniczych i kulturowych. Pozwalają także na kontynuowanie współpracy z różnymi podmiotami, m.in. Nadleśnictwem, Kołem Łowieckim, Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt, Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Radomsku.

Zajęcia ekologiczne w terenie i stacjonarne w szkole prowadzone będą przez wykwalifikowanych instruktorów. W ramach projektu zaplanowano także zakup pomocy dydaktycznych do zajęć, wycieczki autokarowe, zajęcia terenowe, warsztaty stacjonarne, konkursy (fotograficzny, plastyczny, techniczny, wiedzy) oraz wystawy i spotkanie z żywymi gadami.


Link do strony: www.zainwestujwekologie.pl