Deklaracja dostępności strony internetowej Publicznej Szkoły Podtsawowej nr 4 w Radomsku

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strony internetowej Publicznej Szkoły Podtsawowej nr 4 w Radomsku.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Wyłączenia

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Teren szkoły jest ogrodzony, z dwiema furtkami i bramą wjazdową.

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Wejście główne jest ogólnodostępne, trzeba pokonać jeden stopień, przy którym znajduje się podjazd przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Drzwi wejściowe otwierane są ręcznie, obok znajduje się dzwonek.

Obiekt szkolny jest całodobowo chroniony przez agencję ochrony. Punkt monitoringu wizyjnego zewnętrznego i wewnętrznego obejmujący wejście główne, korytarze oraz teren wokół budynku znajduje się w gabinecie p. dyrektor, który mieści się na wprost od wejścia głównego. Po zamknięciu szkoły, wewnątrz budynku uruchamiane się czujniki ruchu.

Budynek składa się z trzech kondygnacji, parter i dwa piętra, na każdym poziomie znajduje się korytarz. Aby dostać się na korytarz na pierwsze i drugie piętro należy pokonać schody. W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, itp.

Przed budynkiem szkoły znajduje się parking z wydzielonym miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych.

Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym w szczególnych przypadkach.

Brak możliwości; skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.